);

Aan het woord: Eva Muller & Mark Goorts – Advocaten bij Banning Advocaten

Aan het woord: Eva Muller & Mark Goorts – Advocaten bij Banning Advocaten

Aan het woord: Eva Muller & Mark Goorts – Advocaten bij Banning Advocaten

Eva Muller over betalingstermijnen

De regels omtrent betalingstermijnen

Sinds de crisis schuwen ‘grote’ ondernemingen niet om hun ‘kleine’ leveranciers lange betalingstermijnen van 90 of zelfs 120 dagen op te leggen. De kleine ondernemer komt daardoor als het ware in een spagaat terecht. Enerzijds wil hij graag zaken doen met deze ‘grote’ klant, maar anderzijds drukt een dergelijk lange betalingstermijn zwaar op zijn liquiditeit met alle financiële gevolgen van dien.

Europese richtlijn betalingstermijnen

Om dergelijke handelspraktijken te ontmoedigen en een betere betalingsmoraal te bewerkstelligen is er in 2011 op Europees niveau een richtlijn (2011/7/EU van 23 februari 2011, PbEU L48/1) opgesteld. De regels uit die richtlijn zijn op 16 maart 2013 (Staatsblad 2012/647) in de Nederlandse wet opgenomen.

Deze regels zijn alleen van toepassing op overeenkomsten waarbij tegen betaling bijvoorbeeld een zaak wordt geleverd of een dienst wordt verricht (de zogenaamde handelsovereenkomst), die zijn gesloten op of na 16 maart 2013 tussen ondernemingen of tussen een onderneming en de overheid.

Voor handelsovereenkomsten tussen ondernemingen geldt (als zij niets regelen) in beginsel een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Ondernemingen kunnen een termijn van maximaal 60 dagen overeenkomen. Die verlenging mag in de algemene voorwaarden worden opgenomen.

Cumulatieve eisen betalingstermijnen

Wil een ondernemer echter een nog langere termijn dan 60 dagen hanteren, dan dient aan twee cumulatieve eisen te zijn voldaan:

(i) partijen dienen de langere betalingstermijn expliciet in de te sluiten overeenkomst (bijvoorbeeld in de koopovereenkomst) op te nemen. Het is dus in principe niet voldoende om die termijn op te nemen in de algemene voorwaarden; en
(ii) de termijn dient billijk te zijn jegens de schuldeiser. Daarvan is sprake indien de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van voornoemde 60 dagen termijn of de aard van de prestatie dat rechtvaardigt.

Mark Goorts over betalingstermijnenOverheidsinstanties en betalingstermijnen

Overheidsinstanties zijn bij de te sluiten handelsovereenkomst gebonden aan een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Die termijn kan slechts worden verlengd tot ten hoogste 60 dagen. Een langere termijn is niet toegestaan. Wil een overheidsinstantie deze maximale termijn van 60 dagen afspreken, dan dient voldaan te zijn aan de volgende twee cumulatieve eisen:

(i) partijen dienen de langere betaaltermijn expliciet in de overeenkomst op te nemen. Deze verlenging mag niet in de algemene voorwaarden worden opgenomen; en
(ii) de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dienen de verlenging te rechtvaardigen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het moet gaan om een overeenkomst die de betreffende instantie niet dagelijks of regelmatig sluit.

Fatale termijnen

Deze overeengekomen betalingstermijnen zijn te kwalificeren als fatale termijnen. Laat de schuldenaar na om binnen die termijn te betalen, dan raakt hij meteen in verzuim. Dit heeft voor de schuldeiser het voordeel dat hij de schuldenaar niet eerst schriftelijk hoeft aan te manen en hem een redelijke termijn hoeft te geven om te betalen (ook wel genaamd ‘in gebreke stellen’). De schuldeiser kan direct jurdische actie ondernemen tegen de schuldenaar zoals de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.

Legt de schuldeiser daarentegen een betalingstermijn eenzijdig op, dan is die termijn, behoudens uitzonderingen, niet fataal. Betaalt de schuldenaar dan te laat, raakt hij pas in verzuim nadat hij ingebreke is gesteld. Vanaf dat moment kan de schuldeiser de hiervoor genoemde juridische stappen nemen tegen de schuldenaar.

Conclusie: (i) zorg ervoor dat de gehanteerde betalingstermijnen in overeenstemming zijn met de huidige wettelijke bepalingen en (ii) benoem expliciet dat een betalingstermijn een fatale termijn betreft.

Eva Muller en Mark Goorts zijn als advocaat werkzaam bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch. Zij zijn gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van commerciële contracten en algemene voorwaarden. Ook procederen zij daar regelmatig over. Tevens verzorgen zij trainingen en cursussen op dit gebied.

© 2021 Factuurportal