);

Aan het woord: Robert van Vliet – communicatieadviseur VNG/KING

Aan het woord: Robert van Vliet – communicatieadviseur VNG/KING

Aan het woord: Robert van Vliet – communicatieadviseur VNG/KING

Decentralisaties efficiënter door elektronische gegevensuitwisselingRobert van Vliet

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Ook moet de zorg goed, betaalbaar en passend zijn. Daarom wordt de ondersteuning en langdurige zorg anders georganiseerd. Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO en de jeugdzorg. Dit vraagt een nieuwe samenwerking tussen gemeenten en aanbieders van zorg. Hiervoor wordt met nieuwe partijen samengewerkt en gegevens uitgewisseld. Zo gaan gemeenten met aanbieders gegevens uitwisselen voor toewijzingen en declaraties, met het CAK voor de eigen bijdrage, met de SVB voor het PGB en het CIZ voor de WLZ-indicatie.

Per 1 januari 2015 moeten zorgaanbieders en gemeenten de processen ingericht hebben rondom beschikking, toewijzing, registratie, levering, declaratie, facturatie, betaling en verantwoording. Het toepassen van het elektronisch berichtenverkeer in dit proces moet ervoor zorgen dat de administratieve groei juist wordt beperkt voor gemeenten. eFactureren bijvoorbeeld, helpt de gemeenten om de navenante toename van facturen door de decentralisatie efficiënt te kunnen verwerken.

Afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders

Bij de meeste gemeenten zijn de inkoopafspraken met zorgaanbieders inmiddels gemaakt. Het is zaak dat de resterende tijd benut wordt om deze te vertalen in concrete werkafspraken tussen gemeenten en aanbieders. Vervolgens worden deze afspraken vertaald naar de primaire en ondersteunende processen in de eigen organisatie. Dit is essentieel om het gehele proces van toewijzen, plaatsen, bevoorschotten, declareren, betalen en verantwoorden vanaf 1 januari soepel te laten verlopen. Zo wordt een goede dienstverlening voor de cliënt gegarandeerd.

Landelijke infrastructuur

Om de administratieve processen te ondersteunen wordt in samenwerking een landelijke infrastructuur neergezet door VNG, VWS, KING, Zorginstituut Nederland, VECOZO en het Inlichtingenbureau. Via deze infrastructuur worden op een veilige en gestandaardiseerde manier elektronische berichten uitgewisseld . Voor de gemeenten verloopt dit via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK), voor aanbieders via VECOZO. Het GGK wordt gerealiseerd door de VNG in samenwerking met het Inlichtingenbureau. Daarnaast zijn standaarden vastgesteld voor het uitwisselen van berichten. Met deze geboden oplossing  kunnen gemeenten en aanbieders door één koppeling meerdere digitale diensten afnemen. Dit voorkomt onveilige gegevensuitwisseling en hoge administratieve lasten.

Het heeft de voorkeur dat gemeenten en aanbieders zo snel mogelijk gebruik maken van de gegevensuitwisseling via het GGK en VECOZO.  Dit is mogelijk vanaf 1 januari 2015 als de partijen daar klaar voor zijn, anders zo snel mogelijk daarna.

Robert van Vliet heeft zo’n 20 jaar ervaring in het communicatievak, van interne communicatie tot corporate communicatie. Als manager, projectleider en adviseur. Maar ook als woordvoerder bij complexe communicatievraagstukken. Hij is nu communicatieadviseur bij VNG/KING en gemeente Kampen. Ook is hij voorzitter bij beroepsvereniging Cascadis.

© 2021 Factuurportal