);

Categorie op Elektronisch Factureren

Aan het woord: Eva Muller & Mark Goorts – Advocaten bij Banning Advocaten

Aan het woord: Eva Muller & Mark Goorts – Advocaten bij Banning Advocaten

Eva Muller over betalingstermijnen

Sinds de crisis schuwen ‘grote’ ondernemingen niet om hun ‘kleine’ leveranciers lange betalingstermijnen van 90 of zelfs 120 dagen op te leggen. De kleine ondernemer komt daardoor als het ware in een spagaat terecht. Enerzijds wil hij graag zaken doen met deze ‘grote’ klant, maar anderzijds drukt een dergelijk lange betalingstermijn zwaar op zijn liquiditeit met alle financiele gevolgen van dien.

Om dergelijke handelspraktijken te ontmoedigen en een betere betalingsmoraal te bewerkstellingen is er in 2011 op Europees niveau een richtlijn (2011/7/EU van 23 februari 2011, PbEU L48/1) opgesteld. De regels uit die richtlijn zijn op 16 maart 2013 (Staatsblad 2012/647) in de Nederlandse wet opgenomen.

Deze regels zijn alleen van toepassing op overeenkomsten waarbij tegen betaling bijvoorbeeld een zaak wordt geleverd of een dienst wordt verricht (de zogenaamde handelsovereenkomst), die zijn gesloten op of na 16 maart 2013 tussen ondernemingen of tussen een onderneming en de overheid.

Voor handelsovereenkomsten tussen ondernemingen geldt (als zij niets regelen) in beginsel een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Ondernemingen kunnen een termijn van maximaal 60 dagen overeenkomen. Die verlenging mag in de algemene voorwaarden worden opgenomen.

Wil een ondernemer echter een nog langere termijn dan 60 dagen hanteren, dan dient aan twee cumulatieve eisen te zijn voldaan:

(i) partijen dienen de langere betalingstermijn expliciet in de te sluiten overeenkomst (bijvoorbeeld in de koopovereenkomst) op te nemen. Het is dus in principe niet voldoende om die termijn op te nemen in de algemene voorwaarden; en
(ii) de termijn dient billijk te zijn jegens de schuldeiser. Daarvan is sprake indien de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van voornoemde 60 dagen termijn of de aard van de prestatie dat rechtvaardigt.

Mark Goorts over betalingstermijnenOverheidsinstanties zijn bij de te sluiten handelsovereenkomst gebonden aan een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Die termijn kan slechts worden verlengd tot ten hoogste 60 dagen. Een langere termijn is niet toegestaan. Wil een overheidsinstantie deze maximale termijn van 60 dagen afspreken, dan dient voldaan te zijn aan de volgende twee cumulatieve eisen:

(i) partijen dienen de langere betaaltermijn expliciet in de overeenkomst op te nemen. Deze verlenging mag niet in de algemene voorwaarden worden opgenomen; en
(ii) de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dienen de verlenging te rechtvaardigen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het moet gaan om een overeenkomst die de betreffende instantie niet dagelijks of regelmatig sluit.

Deze overeengekomen betalingstermijnen zijn te kwalificeren als fatale termijnen. Laat de schuldenaar na om binnen die termijn te betalen, dan raakt hij meteen in verzuim. Dit heeft voor de schuldeiser het voordeel dat hij de schuldenaar niet eerst schriftelijk hoeft aan te manen en hem een redelijke termijn hoeft te geven om te betalen (ook wel genaamd ‘in gebreke stellen’). De schuldeiser kan direct jurdische actie ondernemen tegen de schuldenaar zoals de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.

Legt de schuldeiser daarentegen een betalingstermijn eenzijdig op, dan is die termijn, behoudens uitzonderingen, niet fataal. Betaalt de schuldenaar dan te laat, raakt hij pas in verzuim nadat hij ingebreke is gesteld. Vanaf dat moment kan de schuldeiser de hiervoor genoemde juridische stappen nemen tegen de schuldenaar.

Conclusie: (i) zorg ervoor dat de gehanteerde betalingstermijnen in overeenstemming zijn met de huidige wettelijke bepalingen en (ii) benoem expliciet dat een betalingstermijn een fatale termijn betreft.

Eva Muller en Mark Goorts zijn als advocaat werkzaam bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch. Zij zijn gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van commerciële contracten en algemene voorwaarden. Ook procederen zij daar regelmatig over. Tevens verzorgen zij trainingen en cursussen op dit gebied.

Aan het woord: Maarten IJzermans – Unitmanager Consultancy & Opleidingen bij Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.

Aan het woord: Maarten IJzermans – Unitmanager Consultancy & Opleidingen bij Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.

Steeds meer factuurfraudeMaarten IJzermans over factuurfraude

Factuurfraude lijkt zich als een olievlek te verspreiden binnen en tussen organisaties. Dat zie ik aan de hand van de onderzoeken die we de afgelopen twee jaar bij Hoffmann hebben uitgevoerd.

 

Ander rekeningnummer

Bij de genoemde fraude gaat het over valse en nagemaakte facturen. Ze lijken van leveranciers van een (bekend) bedrijf te komen. Alleen het rekeningnummer is gewijzigd. Deze vorm van factuurfraude lijkt nu vaker voor te komen dan de fraude met zogenaamde spookfacturen. Spookfacturen gaan vaak niet eens over geleverde diensten. Het is dan gemakkelijker om te zien dat ze vals zijn. De nieuwe vorm van factuurfraude betreft facturen voor daadwerkelijk geleverde diensten. De facturen zijn ook bijna identiek aan echte facturen van de betreffende leverancier.

 

Vaak eigen medewerkers

Hoe kan het dat de valse facturen zo lijken op echte facturen? Ik heb gezien dat er vaak eigen medewerkers van de leverancier achter de fraude zitten (en soms professionele criminelen.) Medewerkers kunnen het briefpapier en de informatie over geleverde diensten van hun werkgever gebruiken. Daarom lijken de facturen zo echt.

 

Preventie

Wat kunt u als organisatie zelf doen tegen factuurfraude? Houd het crediteurenproces goed in de gaten. En zorg ervoor dat (aankomende) medewerkers gescreend worden. Hiermee spoort u mogelijke fraudeurs op en blijft u hen een stapje voor. Nog een belangrijke tip: houd de procedures rondom de postbezorging in de gaten. Als hier afwijkingen in zijn, moeten de alarmbellen gaan rinkelen.

Maarten IJzermans is Unitmanager Consultancy & Opleidingen bij Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.Hoffmann is met bijna 80 medewerkers het grootste onderzoeks- en adviesbureau van West-Europa en heeft 53 jaar ervaring, onder meer op het gebied van fraude-onderzoek, preventie en ICT-security.

Aan het woord: Robert van Vliet – communicatieadviseur VNG/KING

Aan het woord: Robert van Vliet – communicatieadviseur VNG/KING

Decentralisaties efficiënter door elektronische gegevensuitwisselingRobert van Vliet

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Ook moet de zorg goed, betaalbaar en passend zijn. Daarom wordt de ondersteuning en langdurige zorg anders georganiseerd. Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO en de jeugdzorg. Dit vraagt een nieuwe samenwerking tussen gemeenten en aanbieders van zorg. Hiervoor wordt met nieuwe partijen samengewerkt en gegevens uitgewisseld. Zo gaan gemeenten met aanbieders gegevens uitwisselen voor toewijzingen en declaraties, met het CAK voor de eigen bijdrage, met de SVB voor het PGB en het CIZ voor de WLZ-indicatie.

Per 1 januari 2015 moeten zorgaanbieders en gemeenten de processen ingericht hebben rondom beschikking, toewijzing, registratie, levering, declaratie, facturatie, betaling en verantwoording. Het toepassen van het elektronisch berichtenverkeer in dit proces moet ervoor zorgen dat de administratieve groei juist wordt beperkt voor gemeenten. eFactureren bijvoorbeeld, helpt de gemeenten om de navenante toename van facturen door de decentralisatie efficiënt te kunnen verwerken.

Bij de meeste gemeenten zijn de inkoopafspraken met zorgaanbieders inmiddels gemaakt. Het is zaak dat de resterende tijd benut wordt om deze te vertalen in concrete werkafspraken tussen gemeenten en aanbieders. Vervolgens worden deze afspraken vertaald naar de primaire en ondersteunende processen in de eigen organisatie. Dit is essentieel om het gehele proces van toewijzen, plaatsen, bevoorschotten, declareren, betalen en verantwoorden vanaf 1 januari soepel te laten verlopen. Zo wordt een goede dienstverlening voor de cliënt gegarandeerd.

Om de administratieve processen te ondersteunen wordt in samenwerking een landelijke infrastructuur neergezet door VNG, VWS, KING, Zorginstituut Nederland, VECOZO en het Inlichtingenbureau. Via deze infrastructuur worden op een veilige en gestandaardiseerde manier elektronische berichten uitgewisseld . Voor de gemeenten verloopt dit via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK), voor aanbieders via VECOZO. Het GGK wordt gerealiseerd door de VNG in samenwerking met het Inlichtingenbureau. Daarnaast zijn standaarden vastgesteld voor het uitwisselen van berichten. Met deze geboden oplossing  kunnen gemeenten en aanbieders door één koppeling meerdere digitale diensten afnemen. Dit voorkomt onveilige gegevensuitwisseling en hoge administratieve lasten.

Het heeft de voorkeur dat gemeenten en aanbieders zo snel mogelijk gebruik maken van de gegevensuitwisseling via het GGK en VECOZO.  Dit is mogelijk vanaf 1 januari 2015 als de partijen daar klaar voor zijn, anders zo snel mogelijk daarna.

Robert van Vliet heeft zo’n 20 jaar ervaring in het communicatievak, van interne communicatie tot corporate communicatie. Als manager, projectleider en adviseur. Maar ook als woordvoerder bij complexe communicatievraagstukken. Hij is nu communicatieadviseur bij VNG/KING en gemeente Kampen. Ook is hij voorzitter bij beroepsvereniging Cascadis.

Aan het woord: Erwin Folmer – Expert Interoperability, Data & Standards

Aan het woord: Erwin Folmer – Expert Interoperability, Data & Standards

erwin folmer“Adoptie” is altijd een weg van lange adem, en duurt altijd langer dan vooraf verwacht, ook bij eFacturatie. Deels moeten we gewoon meer geduld hebben en geen niet-realistische verwachtingen scheppen (80% van de facturen elektronisch in 2014), en deels moeten we er voor zorgen dat we niet onnodig drempels opwerpen die adoptie tegen houden. Helaas in de ICT doen we dat vaak wel in het streven naar het briljante idealistische perfecte oplossing, terwijl dat ook nog eens vaak een utopie blijkt te zijn. Ook dit doen we bij de eFactuur in het utopische streven naar 1 gestructureerde factuurstandaard, een mooi voorbeeld van een onnodig drempel in adoptie. Terwijl eigenlijk een eFactuur in welk gestructureerd formaat al zeer veel voordelen gaat bieden! Ik zal dat toelichten:

De voordelen van eFacturatie worden pas behaald als de facturen ook automatisch ingelezen en verwerkt kunnen worden. Daarvoor moet de eFactuur “readable” en gestructureerd zijn. Een gescande factuur (PDF of JPG bijv.) is niet readable en onvoldoende gestructureerd. Als gestructureerd formaat wordt vaak XML genoemd; echter dat is zeker niet de enige. Er is daarbij onderscheid te maken in:

A. Bekende ‘gestandaardiseerde’ XML of andere structuren. Denk daarbij aan UBL, Simpler Invoicing, GS1 XML, OAGIS, etc. Hierbij is de structuur ook bekend, en weten we direct wat de semantiek betekent, met grote mate van zekerheid. De hoeveelheid bekende XML structuren zal alleen maar groeien. Om interoperabiliteit (en dus transformatie) tussen deze structuren mogelijk te maken is er het SeMantisch eFactuurmodel (SMeF) dat een bindmiddel is tussen de bekende structuren.

B . Structuren die met een tool of portal kunnen worden omgezet naar bekende XML structuren. Met de in zo’n portal ingebakken intelligentie kan de structuur in voldoende mate worden begrepen of ingeschat. Dit kan dus ook een readable PDF zijn (niet te verwarren met een gescande PDF-factuur!).

Mijn ongevraagd advies: Start direct met een gestructureerde eFactuur formaat (geen scan dus) dat het eenvoudigst te generen is vanuit de gebruikte software. Elk softwarepakket is inmiddels minstens in staat om een readable PDF-factuur op te slaan. Daarmee is eFacturatie laagdrempelig en komt adoptie zeker ten goede!

Dr.Ir. Erwin Folmer is werkzaam als standaardisatie- en interoperabiliteit-expert bij TNO en de Universiteit Twente. Daarnaast leidt hij het Platform Linked Data Nederland en is voorzitter van het Semantisch eFactuurmodel (SMeF) opgericht door het ministerie van Economische Zaken en beheerd door Logius.

Aan het woord: Jan Bergwerff – Directie Openbaar Bestuur Finyard

Aan het woord: Jan Bergwerff – Directie Openbaar Bestuur Finyard

janHet financiële perspectief van gemeenten is al jaren niet goed. Veel gemeenten hebben een bezuinigingsoperatie in uitvoering of bijna achter de rug. Het lijkt erop dat het perspectief niet (erg) zal verbeteren. De vertaling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in nieuwe collegeprogramma’s laat een duidelijk spoor van heroverwegingen zien. Wordt de gemeenteschuld een last? Wat is de ontwikkeling van de financiële vermogenspositie van de gemeente nadat veel gemeenten een eenmalige opbrengst hebben ingeboekt uit de verkoop van aandelen in energiebedrijven? Kortom, prikkels die leiden tot financiële nieuwsgierigheid naar de robuustheid van de balans.

Daarnaast wordt de vertaling van het ingezette rijksbeleid van de decentralisatie in het sociaal domein steeds meer voelbaar op het niveau van de individuele gemeente. De uitvoering van de nieuwe verantwoordelijkheden als gevolg van de decentralisaties betekent voor gemeenten zowel een transitie als een transformatie. De transitie omvat het incorporeren van nieuwe verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie. De transformatie is gericht op een nieuwe manier van werken. Dit geldt ook voor de gemeentelijke financiën. Nieuwe verantwoordelijkheden leiden tot forse groei van de begroting, met tegelijkertijd een aanvullende Rijkskorting op de budgetten. In veel gevallen zullen taken op regionaal niveau worden belegd. Dat vraagt om keuzen op het gebied van kosten- en risicoverevening. Kortom,  dit appelleert aan het financieel specialisme. Samen met deskundigen vanuit beleid zullen scenario’s moeten worden ontwikkeld en keuzen worden gemaakt.

De hechtheid van de verbinding tussen inhoudelijke expertise en belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoeringfunctie zoals financiën blijft cruciaal. Vanuit bezuinigingen is het laaghangend fruit al geplukt en de lucht al uit de organisatie gehaald. Dat vraagt dus om een inzet gericht op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen in combinatie met het  vasthouden of verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. De “gemeente van de toekomst” scant alle mogelijkheden die bijdragen aan de balans tussen kostenreductie en kwaliteitsverbetering en ontwikkelt hieruit een nieuw bedrijfsvoeringperspectief. Op de (door)ontwikkelagenda / plan voor de komende jaren staan twee vragen centraal: Wie en wat hebben we nodig voor een goede voorbereiding c.q. uitvoering van: financiën, beleid, inkoop, control, administratieve verwerking en uitvoering? Wanneer moeten we wat wie (marktpartijen) laten doen? Denk daarbij aan contracten afsluiten, inrichtingsplan opstellen, verordeningen maken/aanpassen.

Finyard staat bij haar opdrachtgevers bekend als financieel administratief dienstverlener in de ruimste zin van het woord. Kernwoorden bij onze dienstverlening zijn committment, creativiteit, betrokkenheid en deskundigheid. De breedte van onze deskundigheid komt tot uiting in ons dienstenportfolio (van balansanalyse tot het inrichting en ondersteunen van financieel administratieve processen als gevolg van het optimaliseren van het facturatieproces). Dit kan zijn door middel van detachering, werving & selectie, opleidingen, consultancy, interim management of in de vorm van projecten zoals de invoering van Factuurportal. 

Groei PDF-facturen zet stevig door

Groei PDF-facturen zet stevig door

groei_nieuwsHet belang van eFactureren via PDF’s groeit sterk. Het CBS doet over het jaar 2012 nog melding van 16% inkomende facturen per PDF (geen recentere cijfers), maar er is reden aan te nemen dat dit percentage significant is toegenomen. Prospects en klanten van Factuurportal maken nu al melding van een groei naar ca. 50% inkomende facturen per PDF. Grofweg de andere helft betreft papier. Het aandeel XML- en UBL-facturen in standaardopmaak is bij deze organisaties gering tot nihil. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Platform Elfa, dat de PDF-factuur aan populariteit wint en daarmee ook populairder is dan XML- en UBL-facturen. Lees meer over elektronisch factureren met PDF.

Naast onze bestaande koppelingen maakt Factuurportal  het nu ook mogelijk om dat grote potentieel aan PDF-facturen via Digipoort af te leveren bij de overheid. Met ingang van 1 juli 2015 kan nu dus letterlijk iedere leverancier via Factuurportal zijn PDF-facturen bij Digipoort afleveren.

PvdA wil kortere betalingstermijnen

PvdA wil kortere betalingstermijnen

De PvdA wil dat bedrijven en overheden binnen dertig dagen hun rekeningen gaan betalen. Volgens Tweede Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA komt het veel voor dat, vooral grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf lang op hun geld laten wachten. Het grootbedrijf laat zich op deze manier financieren door zijn leveranciers, en zorgen hierdoor dat mkb’ers in de problemen raken door het grotere beslag op het werkkapitaal, dat toch al schaars is. Zo schrijft FD.nl.

Ook andere fracties in de Kamer hebben in het verleden al kritische kanttekeningen geplaatst bij de lange betalingstermijnen in Nederland. Nijboer wil de betalingstermijnen donderdag aan de orde stellen in een overleg met de ministers Dijsselbloem van Financiën en Kamp van Economische Zaken.

 

Harde afspraken over betalingstermijnen

Nijboer pleit ervoor dat Kamp het betaalgedrag in het bedrijfsleven ter sprake brengt tijdens de krediettop die ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren met de banken. “Daar moeten harde afspraken worden gemaakt om de betaaltermijnen te verkorten”, zegt hij. De PvdA’er zegt eerst bedrijven de kans te willen geven om sneller te betalen. Als dit niet werkt, dan moeten er wat hem betreft wettelijke bepalingen komen voor betaaltermijnen.

 

Nederland blijft achter

De gemiddelde termijn, waarop het grootbedrijf en de overheid op dit moment aan hun verplichtingen voldoen, is 41 tot 44 dagen. Maar er zijn ook uitschieters naar drie maanden. Uit een vergelijkend onderzoek naar de betalingstermijnen van bedrijfsleven en overheden in Europa, blijkt dat Nederland achterblijft bij landen als Finland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, maar ook Polen.

 

Bron: Inkopers-cafe.nl 

Gemeente Amsterdam ontdekt fraude van ex-stagiair

Gemeente Amsterdam ontdekt fraude van ex-stagiair

Verschillende media meldden dat gemeente Amsterdam per ongeluk een bedrag van 186.000 euro had overgemaakt naar een Brabander en dat de man weigerde het geld terug te betalen. Laatst liet de gemeente weten dat het niet gaat om een verkeerde overboeking, maar om fraude met facturen.

De zaak is in januari vorig jaar al aan het licht gekomen en dient donderdag voor de rechter. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de raad vorig jaar mei schriftelijk over de kwestie geïnformeerd.

 

Eén van de verdachten was een stagiair

In de zaak zijn vijf verdachten aangehouden. Een van hen is een oud-stagiair die bij de gemeente werkte.

De verdachten zouden hebben gesjoemeld met een factuur van ruim 186.000 euro van een afvalverwerkingsbedrijf aan een stadsdeel. De stagiair-beveiliger bij het stadsdeel onderschepte de originele factuur en gaf die aan een tussenpersoon. Die gaf de factuur weer door aan een vervalser, die het rekeningnummer vervalste.

Daarna legde de stagiair de factuur weer terug op de stapel met te betalen facturen. Naast de stagiair zijn de vervalser en de tussenpersoon aangehouden. Ook zijn twee mensen die hun bankrekening ter beschikking hadden gesteld aangehouden.

 

Argwaan ontstond bij de bank

De zaak kwam aan het licht toen een bank argwaan kreeg en bij de gemeente naar de juistheid van het bankrekeningnummer informeerde. De betrokken banken konden een groot deel van het overgeschreven bedrag bevriezen, maar toen ze erachter kwamen was 40.000 euro al opgenomen. Tijdens een huiszoeking bij een medeverdachte heeft de politie 11.350 euro in beslag genomen.

Nu eist de gemeente Amsterdam nog een bedrag van 28.650 euro terug.

Bron: Nrc.nl

PDF-facturen populairder dan XML- en UBL-facturen

PDF-facturen populairder dan XML- en UBL-facturen

Platform E-factureren, het grootste samenwerkingsplatform in de Benelux op het gebied van elektronisch factureren en factuurverwerking- heeft haar jaarlijks onderzoek naar de zoekbehoefte naar e-factureren afgerond. Uit onderzoek naar meer dan 72 miljoen zoekopdrachten blijkt onder andere dat de behoefte naar e-factureren en daaraan verbonden termen opnieuw is gegroeid. Opmerkelijk is dat er exponentieel meer gezocht wordt op elektronisch factureren met PDF dan met XML of UBL.

Onderzoeksresultaten

elektronisch factureren PDFUit de gegevens blijkt onder meer dat de zoekbehoefte het afgelopen jaar, ten opzichte van het jaar daarvoor met bijna 6% is gestegen.

Ook blijkt dat het publiek geen onderscheid maakt tussen de term ‘elektronisch factureren’ en ‘digitaal factureren’. Sterker nog, de zoekbehoefte naar de term ‘digitaal factureren’ is juist gestegen ten opzichte van ‘elektronisch factureren’. Dit in tegenstelling tot sommige beleidsmakers en dienstverleners die van mening zijn dat een dergelijk onderscheid van belang is. Het publiek ziet dat duidelijk niet zo en ervaart een dergelijk onderscheid als verwarrend.

eFactureren met PDF

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat men meer behoefte heeft aan PDF en Online facturen dan in facturen in bijvoorbeeld XML en UBL. Dat blijkt ook uit een grotere trendrapportage gemeten over 15 jaar. Daaruit blijkt dat de zoekbehoefte naar PDF exponentieel is gegroeid, terwijl XML nauwelijks een groei laat zien. Gelukkig is de conversie van PDF naar bijvoorbeeld UBL tegenwoordig een peulenschil. Met een oplossing zoals Factuurportal worden inkomende PDF-facturen volautomatisch binnen 5 minuten gecontroleerd en omgezet naar UBL. Hoe dat werkt? Lees Meer over e-factureren met PDF.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de factuur steeds meer als een ‘enabler’ wordt beschouwd. Als onderdeel van een groter proces. Denk daarbij aan purchase-to-pay, order-to-cash en supply chain finance. Dat blijkt uit het feit dat de zoekbehoefte naar deze termen duidelijk is gegroeid.

Bent u al klaar voor de eerste stap richting een compleet geautomatiseerd proces? Begin met onze eFacturatie oplossing Factuurportal voor 200% correcte, volledig geautomatiseerde verwerking van al uw inkomende PDF facturen. Lees meer over elektronisch factureren met Factuurportal of vraag hier direct een volledig vrijblijvende demo aan!

Bron: platformelfa.nl

De complete gids Elektronisch factureren 2015

De complete gids Elektronisch factureren 2015

Dit rapport heeft als belangrijkste doel het aanbod van software en diensten op het gebied van elektronisch factureren zo volledig mogelijk in beeld te brengen. Om deze software op de juiste manier te kunnen positioneren wordt ook inzicht gegeven in het ‘elektronisch factureren landschap’ in Nederland.

In het rapport komt achtereenvolgens aan de orde:

 • Uitleg van enkele veelgebruikte begrippen, zoals: elektronisch factureren, elektronische factuurverwerking, BSP en 3-weg matching.
 • Berichtstandaarden, zoals: UBL, HR Open Standards (ook bekend als HR-XML), ebXML, GS1 eCom en PDF.
 • Netwerken en transportstandaarden, zoals: PEPPOL, Simplerinvoicing, Digipoort, Email en FTP.
 • Platforms, te weten: Het Nederlandse forum e-facturen en Platform E-factureren.
 • Factureren aan de overheid. Met Digipoort, DigiInkoop.
 • Initiatieven elektronisch factureren door het bedrijfsleven.
 • Wet- en regelgeving in Nederland en Europees.
 • Het Keurmerk E-factureren.
 • Purchase to pay. Het proces van inkoop tot en met betaling en de relatie met elektronisch factureren.
 • Scannen en herkennen van boekingsdocumenten en de relatie met elektronisch factureren.
 • RGS (Referentie grootboekschema) en de relatie met elektronisch factureren.
 • Ervaringsdeskundigen aan het woord, te weten: Friso de Jong, Fred van Blommestein en Peter Potgieser.
 • Uitgebreid inzicht in softwaretoepassingen, onderverdeeld naar:
  1. Online Elektronisch factureren;
  2. Elektronisch factureren en factuurverwerking;
  3. Boekhoudsystemen met elektronisch factureren;
  4. E-factureren diensten en tools
 • E-factureren consultancy- en implementatiepartners.

Het complete rapport “De complete gids Elektronisch factureren” is gratis op te vragen.

Bron: Softwarepakketten.nl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10