);

Aan het woord: Ab Borg – Qualiborg B.V.

Aan het woord: Ab Borg – Qualiborg B.V.

Aan het woord: Ab Borg – Qualiborg B.V.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door elektronische factuurverwerking

Ab Borg - Qualiborg B.V.

Papier is een uit de hand lopende vorm en kostenverhogende factor. De hoeveelheden papier die in onze huidige samenleving omgaan zijn gigantisch. Allerlei risicomijdende procedures die we in de loop der tijd met elkaar hebben gecreëerd resulteren in een exponentiële toename van in elkaar grijpende bureaucratische gedrochten, archieven daarmee annex, die aan nieuwelingen in deze wereld haast niet meer zijn uit te leggen. Soms zijn er andere vormen van logica nodig om de volgordelijkheid van processen, laat staan overzicht en doelen, nog te kunnen vatten. Rekenkamers van diverse overheden laten zich niet zelden in laatdunkende bewoordingen uit over doelmatigheid en efficiency, een zaak die uiteindelijk elke burger aangaat.

De rol van overheden hierin.

Om uit de bovengenoemde, wat gechargeerde,  beschrijving te geraken vervullen overheden ook een cruciale rol. Als maatschappelijke organisaties hebben zij niet alleen een normstellende voorbeeldrol maar zitten zij ook op een sleutelpositie in hun economisch handelen voor hun eigen takenpakket op de diverse terreinen van onze samenleving. Het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is op overheden met uitnemendheid van toepassing. Het gaat dan om de volgende kenmerken: goed bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenaangelegenheden, betrokkenheid bij de gemeenschap. Deze kenmerken vormen ook de basis van de internationale ISO 26000-richtlijn.

Invulling van de overheidsrol.

Als het om gewenste veranderingen gaat, MVO om eens wat te noemen, hebben overheden in economische ketens een niet te onderschatten functie als inkoper van goederen en diensten en als aanbesteder van infrastructurele projecten. Zij stellen eisen aan de toeleveranciers. De meeste van de toeleverende bedrijven kopen op hun beurt ook weer producten en diensten van andere bedrijven en instellingen. Eisen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen spelen in deze (dan inmiddels) ketens begrijpelijkerwijs dan ook steeds meer een rol. Zodanig dat er reputaties mee gemoeid zijn. Dit kan een prikkel vormen voor het op gang brengen van een beweging waarbij men klanteisen doorvertaalt naar leverancierseisen. Met name ook op MVO-gebied.

Wanneer doe je het als overheid op MVO-gebied nu goed?

Uitdrukkelijk NIET wanneer MVO door ketenpartners, waaronder overheden, slechts inhoudsloos vermarkt wordt: MVO blijft dan hangen in windowdressing. Want daadwerkelijke verduurzaming van de markt is het oogmerk.

WEL wanneer overheden vanuit een breed overzicht van MVO-aspecten hun eigen bedrijfsmatige activiteiten en die van hun toeleverende ketenpartners continu verbeteren.

Een van die aspecten is het overheidsorganisatie elektronisch factureren. Dat drukt (sic!) de kosten op het gebied van handling, opslagruimte en porti bij overheden zelf alsook bij ketenpartners. Maar uiteindelijk ook bij de burger.

Ab Borg – voorzitter stichting bevordering duurzame strategie en bedrijfsvoering, Qualiborg B.V.
info@qualiborg.com

© 2021 Factuurportal